Tag

Under Architects -

Burak Ünder Mimari Tasar?mda ?klimlendirme Konferans?’nda Konu?tu…

By | Konu?ma | No Comments

Burak Ünder Mimari Tasar?mda ?klimlendirme Konferans?’nda Konu?tu…

2 Ekim Sal? günü Yap? Endüstri Merkezinde gerçekle?en ve bu y?l alt?nc?s? düzenlenen Mimari Tasar?mda ?klimlendirme Konferans?’n?n konusu “Nefes Alan Binalar için ?klimlendirme” olarak belirlenmi?ti. Burak Ünder’in de konu?mac? olarak kat?ld??? konferans?n detaylar?na a?a??daki linkten de ula?abilirsiniz.

 

Mimar @burakunder de panelist oldu?u, ?klimlendirme, So?utma, Klima ?malatç?lar? Derne?i (?SK?D)’in 2 Ekim 2018 Sal? günü Yap? Medya ?leti?im organizasyonu ile Yap?-Endüstri Merkezi’nde düzenledi?i Mimari Tasar?mda ?klimlendirme Konferans? sektör profesyonelleri, akademisyenler ve ö?rencilerin kat?l?m?yla gerçekle?ti.

 

Konu?mas?n?n k?sa de?ifresini a?a??daki linkte bulabilirsiniz.
http://www.yapi.com.tr/haberler/soludugunuz-hava-kadar-sagliklisiniz_168010.html