Tag

Under Architects -

Gelibolu Tarihi Alan? Yeni ?ehitlik Tasar?m Yar??mas?nda 2. Ödül

By | ARCHITECTURE | No Comments

Gelibolu Tarihi Alan? – Yeni ?ehitlik Tasar?mlar? Fikir Projesi Yar??mas?’nda Projemiz 2.Ödülü kazand?.

Gelibolu Tarihi Alan? – Yeni ?ehitlik Tasar?mlar? Fikir Projesi Yar??mas? için @ciniciarchitects ve @arzunuhogluPeyzaj Tasar?m ile ortak üretti?imiz proje 2. Ödül’e lay?k görüldü.

 

Mehmet Akif’e sorsak,

“Bast???n yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tan?:

Dü?ün alt?ndaki binlerce kefensiz yatan?.”

diyecek.

Faruk Nafiz ekleyecek:

“Bu yolda herkes bir, ey delikanl?,

Diriler ?erefli, ölüler ?anl?!”

“Dur yolcu!” diyecek Necmettin Halil,

“E?il de kulak ver, bu sessiz y???n

Bir vatan kalbinin att??? yerdir.”

diye ekleyecek.

T?pk?

“Gün geçmi?, y?l geçmi? ne yazar?

Her kar?? tora??nda bin ?ehit, bir mezar.”

diyen ?efik Aydemir gibi dikkatimizi topra?a çekecek.

Bunlar sadece edebiyatç?lar?n duygular? de?il. Tarihin en büyük sava?lar?ndan birine sahne olmu? Gelibolu Yar?madas?, alan?n tamam?na da??lm?? ?ehitliklerle, her ziyaretçisine benzer hisler ya?atan, ba?ka hiçbir tarihi bölgeyle k?yaslanmayacak an?tsall??a sahip.

Bu sava?a kat?lan taraflar?n ?ehitliklerine verdi?i de?er de yar?madan?n temel özelliklerinden biri durumunda. Dolay?s?yla yeni saptanan ?ehitlikler de t?pk? di?er simgesel ?ehitlikler gibi bu büyük sava??n izlerini gelece?e ta??yacak.

Çanakkale Sava??’n? anlamak, ancak Gelibolu co?rafyas?n? anlamakla mümkün olabilir. Alan?n farkl? karakteristiklerini ortaya ç?karmak, oraya dair bir iz yakalamak, alan?n bütünlü?ü içinde, özüne dokunmadan yeni bir anlay?? ortaya koymak da buraya özgü anma olgusunu yüceltecek bir yönteme gerek duyuruyor.

Topra??n alt?nda yatan nice kahraman?n fedakarl???n? gündelik hayatla bir araya getirerek, yani yal?nla?t?rarak, topra??n üstüne ç?kar?yoruz. Amac?m?z, sadece ziyaret edildi?i için hat?rlanacak bir yap? yaratmaktansa sürekli ak?lda kalacak do?al bir deneyimi herkesin akl?na ve kalbine kaz?mak.

Tar?m arazileriyle bütünle?mi?, orman?n, zeytinliklerin içinde kalm?? farkl? topografik özelliklere sahip yeni ?ehitlik alanlar?n? yörede var olan ya?amla iç içe sokacak bu yeni yöntem, çevreyle ili?kiler ba?lam?nda deneyim f?rsat? yaratarak, ?ehitlik ziyareti ritüelini daha da unutulmaz k?lmay? hedefliyor.

 

Proje Detay?