Turkcell ?zmir Plaza

Turkcell ?zmir Plaza, endüstriyel bir bina olarak tasarlanm?? ve öncesinde bir yap? market olarak kullan?lan mevcut binan?n, ofis kullan?m?na yönelik dönü?türüldü?ü ve tasar?m ve uygulama (D&B) yöntemiyle gerçekle?tirilmi? bir projedir.

Proje, temelde ofis fonksiyonlar?n? bar?nd?rmakla birlikte, dinlenme alanlar?, toplant?-e?itim-seminer salonlar?, yemekhane / kafeterya alanlar?, spor ve revir alanlar?, d?? alan teras/peyzaj kullan?mlar?, data center ve otopark gibi destek alanlarla birlikte 19,000m2 kapal? alanl? karma kullan?ml? bir yap?ya sahiptir. Ofisler, Turkcell ?zmir Genel Merkez Ofisi yan?nda, Global Bilgi ?zmir Ça?r? Merkezi’ni de bar?nd?rmaktad?r ve binada yakla??k 2000 ki?i çal??maktad?r.

Tasar?mda en büyük handikap, prefabrik betonarme bir strüktüre sahip binan?n 7 metreye varan tavan yüksekli?inin ve sadece çat?dan ???k alan, kapal? bir kutu olarak tasarlanm?? iç hacminin, insan ölçe?inde yeninden tan?mlanmas? ve gün ?????, sirkülasyonlar, iklimlendirme ve havaland?rma gibi altyap?sal ihtiyaçlar?n da bu yeni fonksiyonlara gore yeniden tasarlan?p entegre edilmesi idi.

Tasar?ma ba?larken her iki kat için de mevcut olas?l?klar ve imkanlar de?erlendirilerek bir master plan kurgusu olu?turulmu?tur. Kalabal?k ve yo?un çal??ma alanlar?na sahip ça?r? merkezi ofisleri birinci katta çat? ???kl?klar?n?n oldu?u bölümde konumland?r?lm??, bu ofislere ait idari ofisler, destek hacimler ve teknik alanlar iki uzun cephe aks? boyunca s?ralanm??t?r. Zemin kat kurgusunda ise giri? holü, giri? holü ile direkt ili?kili ve gerekti?inde bir i? merkezi gibi hizmet verebilecek toplant?-e?itim-seminer salonlar? plan?n merkezinde konumland?r?l?rken, binaya ait yan teras alan?n?n yer ald??? cephede sosyal alanlar, yemekhane, kafeterya, spor salonu gibi hacimler yerle?tirilmi?, iklimin de pozitif etkisiyle aç?k alan kullan?mlar?n?n art?r?lmas? hedeflenmi?tir. Bu katta kurgulanan ofis alanlar?nda ise, gün ?????, mevcut strüktürün izin verdi?i maksimum ölçüde cephelerde yap?lan aç?kl?klarla sa?lanm??t?r. Destek hacimler de yine uzun sa??r cephe boyunca s?ralanm??t?r.

Birinci katta tüm ofisleri kat edecek ?ekilde tasarlanan bir omurga duvar ile, hem ofislerin depolama, vestiyer, mutfak, fotokopi, printer gibi ihtiyaçlar? sa?lanm??t?r, hem de mekan bölünerek ölçeklendirilmi?tir.

Duvar, etraf?nda kurgulanan dört ayr? operasyon salonunu, ayn? zamanda birbirine ba?layan bir ö?e olarak da orta alanda bir meydan olu?turmak üzere k?r?l?r ve dinlenme-lounge alanlar?n? tarif eder. Yine bu merkezi alanda bir peyzaj etraf?nda kurgulanan toplant? odalar?, yüzen kutular olarak tasarlanm?? ve tüm ofislerden kolay ula??labilecek ve bu ortak meydana aç?lacak ?ekilde ele al?nm??t?r.

Omurga duvar yüzeyinde farkl? operasyon salonlar? için farkl? renklerde akustik özellikli kaplamalar kullan?lm??, oldukça kalabal?k olan her ofisin kendi kimli?ini olu?turmas? ve aidiyet hissini güçlendirmesi hedeflenmi?tir. Duvar ayn? zamanda ah?ap akustik elemanlar ve ye?il ö?eleri de bar?nd?rmaktad?r.

Ça?r? merkezlerindeki en kritik tasar?m parametrelerinden biri olan akustik konfor nedeniyle, akustik elemanlar ve ayd?nlatma elemanlar? ile mevcut tavandan ba??ms?z ikinci bir yüzen sistem olu?turulmu?tur. Bu sayede hem mevcut yükseklik iklimlendirme konforu aç?s?ndan muhafaza edilirken, hem de çal??anlar?n kendini daha rahat hissedebilecekleri bir ofis ölçe?i yakalanm??t?r.

Zemin kattaki giri? holü, giri?-güvenlik-turnike holü ve merdiven-ana dü?ey sirkülasyon holü olarak tasarlanm?? ve özellikle giri? ç?k???n yo?un oldu?u saatlerde kalabal???n deplase edilmesi hedeflenmi?tir. Burada tasarlanan oldukça büyük bir çelik merdiven ile de h?zl? bir sirkülasyon sa?lanm??t?r.

Ofis alanlar? haricinde tasarlanan toplant? odalar?, lounge ve seminer alanlar?, yine duvar ve tavanlardan ba??ms?z, farkl? yüksekliklerde yüzen kutular olarak tasarlanm??, farkl? malzemeler ve renkler kullan?larak mevcut yap?n?n tekdüzeli?inin k?r?lmas? hedeflenmi?tir. Bu odalar?n gerek havaland?rma, gerekse iklimlendirme ve yang?n güvenli?i gibi ihtiyaçlar? gizli çözümlenmi?, gerçekten ba??ms?z birer kutu gibi davranmas? sa?lanm??t?r.

Zemin kat ofislerinin giri?inden direkt ula??labilen dinlenme/lounge ve toplant? salonlar?n? aç?k ofis alan?ndan yine çok fonksiyonlu bir duvar ö?esi ay?r?r. Bu sayede d??ardan toplant?ya gelecek misafirlerin ofis alan?na kar??madan hareket etmesi sa?lanm??t?r. Duvarlardan ba??ms?z birer kutu olarak tasarlanan toplant? odalar? aç?k ofis alanlar?na bir arka plan olu?tururken ayn? zamanda hemen arkalar?ndaki duvardan koparak bir ana depolama koridorunu tarif eder ve gizler.

Bu katta terasla ili?kili olan mekanlardan yemekhanede tasar?m, farkl? oturma gruplar?yla bir restoran gibi ele al?nm??t?r. Bu zonlama sayesinde çok say?da ki?inin çok büyük tek bir hacimde hissedebilece?i rahatsizli?in önüne geçilmi?tir. Teras alanlar? da bu mekanlar?n bir devam? niteli?inde tasarlanarak aç?k hava kullan?m? te?vik edilmi?tir.

Projenin tasar?m ve uygulamas? bir arada çok k?sa bir zamanda yap?ld???ndan, i?veren, yüklenici ve mimar ili?kisi aç?s?ndan çok s?k? ve yo?un bir tasar?m süreci izlenmi?tir ve buna ra?men çok say?da alternatif demokratik bir ortamda de?erlendirilip h?zl? kararlara ba?lanabilmi?tir. Bu ölçekte bir endüstriyel yap?n?n ofis olarak yeniden i?levlendirilmesi sürdürülebilir pozitif bir tutum olmakla birlikte, bu h?zl? süreçte zorluklar? de beraberinde getirmi?, bu zorluklar disiplinler aras? entegre bir tasar?m anlay??? ile a??lm??t?r.

Proje, günümüz ofis yakla??mlar? göz önünde bulundurularak, insan?n ön planda tutuldu?u, çal??anlar?n aidiyet hissini gözeten etik bir anlay??la tasarlanm?? ve çal??anlar?n i?-hayat dengelerini kurabilecekleri, hem sosyalle?ebilece?i, hem ö?renebilece?i, hem de verimli çal??abilecekleri bir ofis ortam? yarat?lm??t?r.

Künye 

Proje Yeri: Bornova, ?zmir
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
??veren: Turkcell ?leti?im Hizmetleri
Ana Yüklenici: NOVA-M?TA? ?n?aat
Peyzaj Mimarl???: ÜNDER Architects
Proje Yöneticisi: PY Uluslararas? Dan??manl?k
Konsept Tasar?m?: ÜNDER Architects
Uygulama Projesi: ÜNDER Architects
Grafik Tasar?m: MADWORKS ?stanbul
Statik Projesi: BKN BAKAN Mühendislik
Mekanik Projesi: MCA Yap?
Elektrik Projesi: Frekans Elektrik
Tesisat Projesi: MCA Yap?
Çelik Projesi: GENSER Mühendislik
Akustik Projesi: BDS Building Design Specialists Consulting
Yang?n Güvenlik Dan??man?: KAR?NA Tasar?m
Mimari Mesleki Kontrollük: ÜNDER Architects
?antiye Yöneticisi: Umut Dinçer
Proje Ba?lang?ç Y?l?: 2015
Proje Biti? Y?l?: 2015
?n?aat Ba?lang?ç Y?l?: 2015
?n?aat Biti? Y?l?: 2015
Toplam ?n?aat Alan?: 19,000 m2

Son Projeler