Category

ARCHITECTURE

TURKCELL ?ZM?R PLAZA AÇILDI

By | ARCHITECTURE | No Comments

Turkcell’in ?zmir’de yer alan genel merkezi ve Global Bilgi ça?r? merkezinin de yer ald??? toplamda 19,000m2 alanda yakla??k 2000 ki?inin çal??t??? ofislerinin ?antiyesi Haziran 2015 itibariyle tamamland?. Tasar?m ve uygulama olarak gerçekle?tirilen projenin detaylar? için proje sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz.

MONTEVERDE RUHSAT ALIYOR

By | ARCHITECTURE | No Comments

?zmir Urla’da yer alan 24,000m2 arazide ekolojik bir ya?am kurmak üzere tasarlanan Monteverde projesi ruhsat a?amas?nda sona gelindi. Eylül 2015 itibariye in?aat? ba?layacak projede pasif iklimlendirilen ve do?al kaynaklar? maksimum ölçüde kullanan sekiz adet villa yer almaktad?r.

DILEKCI VE UNDER XOXO MAGAZINDE

By | ARCHITECTURE | No Comments

Durmu? Dilekci ve Burak Ünder’in Mimari ve Kutsall?k Üzerine dü?ünceleri XOXO Magazin’in ?ubat 2015 say?s?nda yer al?yor. Mimarlar, disiplinlerinin te?vik edici rolü, kente ve insana kar?? etik sorumluluklar?, tasar?m?n bütünselli?i üzerine fikirlerini bir söyle?iyle payla??yorlar.

PDF ?ndir

UNDER JOINT IDEA’DA

By | ARCHITECTURE | No Comments

Ünder Mimarl?k ?nönü Caddesi Gümüssuyu’ndaki ofislerinden ta??narak Joint Idea bünyesine kat?ld?. Multidisipliner üretimin ön planda oldu?u, çal??anlar?n hayat-i? dengesini en optimum düzeyde tutmay? hedefleyecek ?ekilde tasarlanan ofis Aravutköy Tekkeci Sokak’ta yer almaktad?r.